Image default
ΙΤ

Νέα σύσταση της ΕΕ για της υποδομές υψηλής χωρητικότητας

Σύσταση με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ώθηση στις επενδύσεις σε υποδομές ευρυζωνικής συνδεσιμότητας πολύ υψηλής χωρητικότητας, μεταξύ άλλων του 5G, δημοσίευσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 5G χαρακτηρίζεται από την ΕΕ θεμελιώδες δομικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού και βασικός πυλώνας της ανάκαμψης. Όπως επισημαίνεται η έγκαιρη εγκατάσταση των δικτύων 5G θα προσφέρει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για τα επόμενα έτη, ως ζωτικής σημασίας πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα και σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης των μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν (διαβούλευση έως 20 Δεκεμβρίου 2020) για να εκπονήσουν, έως τις 30 Μαρτίου 2021, μια κοινή προσέγγιση, με τη μορφή εργαλειοθήκης βέλτιστων πρακτικών, για την έγκαιρη εγκατάσταση σταθερών και κινητών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν ως στόχο:

Τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ταχύτητας εγκατάστασης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, με την άρση των περιττών διοικητικών εμποδίων.

Να δοθεί έγκαιρη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα 5G και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις των φορέων εκμετάλλευσης στην επέκταση των υποδομών δικτύου.

Να καθιερωθεί μεγαλύτερος διασυνοριακός συντονισμός για τις εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, με σκοπό τη στήριξη καινοτόμων υπηρεσιών 5G, κυρίως στους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών.

Η σύσταση καθορίζει επίσης κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την παροχή έγκαιρης πρόσβασης στο ραδιοφάσμα για τα δίκτυα 5G, καθώς και για την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού της εκχώρησης ραδιοφάσματος για διασυνοριακές εφαρμογές 5G. Ο ενισχυμένος διασυνοριακός συντονισμός θα συμβάλει στην παροχή αδιάλειπτης κάλυψης 5G έως το 2025 στις κύριες οδούς μεταφορών της Ευρώπης, ιδίως τις οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, ως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη (και το Ηνωμένο Βασίλειο) είχαν διαθέσει κατά μέσο όρο μόνο το 27,5% των πρωτοπόρων ζωνών 5G. Ως εκ τούτου, θεωρείται σημαντικό τα κράτη μέλη να αποφύγουν ή να ελαχιστοποιήσουν τυχόν καθυστερήσεις στη χορήγηση πρόσβασης σε ραδιοφάσμα, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη εγκατάσταση του 5G.

Ακόμη, τονίζεται η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα δίκτυα 5G είναι ασφαλή και ανθεκτικά.

Βιώσιμη εγκατάσταση δικτύων για βελτιωμένη συνδεσιμότητα

Η σύσταση βασίζεται επίσης στην οδηγία για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικών υπηρεσιών. Προωθεί την ανάπτυξη δικτύων υψηλής ταχύτητας με τη μείωση του κόστους εγκατάστασης μέσω εναρμονισμένων μέτρων που διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι και οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μπορούν να μοιράζονται τις υποδομές, να συντονίζουν τεχνικά έργα και να λαμβάνουν τις αναγκαίες άδειες εγκατάστασης.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κριτήρια για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μελλοντικών δικτύων και να παρέχουν κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων δικτύων.

Σε συνδυασμό με την παραπάνω Σύσταση, η Επιτροπή πρότεινε νέο κανονισμό για την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, προκειμένου να διατηρήσει και να προωθήσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στην τεχνολογία υπερυπολογιστικής ώστε να υποστηριχθεί ολόκληρη η ψηφιακή στρατηγική και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Related posts

Η αγορά εργασίας απαιτεί πλέον δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης

fiber

Οι αριθμοί του vectoring: έχουν ενεργοποιηθεί καμπίνες για 2,1 εκ. συνδρομητές

fiber

Πως μοιράζονται οι πρώτες συμβάσεις του Σύζευξις 2

fiber

Εστιασμένα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

fiber

Από το gov.gr η παραλαβή της προσωρινής άδειας οδήγησης

fiber

Δέκα εταιρείες στον ανταγωνιστικό διάλογο για το UFBB

fiber